Υπογραφή συμβολαίων για κατασκευή αποχετευτικού συστήματος λυμάτων Πύργου και Παρεκκλησιάς

Sewerage & Sanitation

Το Συμβόλαιο που αφορά την Κοινότητα Πύργου, αξίας €5.880.000 (πλέον ΦΠΑ,) και το Συμβόλαιο που αφορά την Κοινότητα Παρεκκλησιάς, αξίας €4.288.000 (πλέον ΦΠΑ,) κατακυρώθηκαν στην εταιρεία Cyfield Construction Limited μετά από ανοικτούς διαγωνισμούς.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020. To συνολικό μήκος των αγωγών λυμάτων που θα κατασκευαστούν εντός των Κοινοτήτων ανέρχεται στα 49 χιλιόμετρα περίπου, 27 χιλιόμετρα περίπου εντός της Κοινότητας Πύργου και 22 χιλιόμετρα περίπου εντός της Κοινότητας της Παρεκκλησιάς. Οι κατασκευαστικές εργασίες προγραμματίζεται να αρχίσουν τον Οκτώβριο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 20 μήνες περίπου.